FB

Info - O wyścigu


Info


 

Opłaty startowe

Dystans

28,25km

56,5km

112,99km

do 30.11.2017

90 zł

140 zł

200 zł

do 31.01.2018

110zł

190zł

250zł

do 31.03.2018

150zł

250zł

350zł

do 15.06.2018

250zł

400zł

500zł

 

Po 15 czerwca istnieje możliwość dokonania opłaty startowej w biurze zawodów gotówkowo w wysokości opłaty obowiązującej do 15 czerwca, bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego i medalu na mecie.

Możliwość zakupu okazjonalnej koszulki technicznej imprezy za dopłatą 29 zł – płatne wraz z opłatą startową.

Pamiątkowa koszulka techniczna imprezy za dodatkową opłatą: 29 zł.

 
 

Dystanse

Dystans

28,25km

56,5km

112,99km

Pływanie

475m

950m

1900m

Rower

22,5km

45km

90km

Całość

5,275m

10,55km

21,099km

 

Limity czasowe:

Dystans

28,25km

56,5km

112,99km

Pływanie

22,5min

45min

90min

Pływanie + rower

1h15min

3,5h

5h

Całość

2h

5h

8h

 
 

Polityka rezygnacji ze startu
W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty - wpisowe nie podlega zwrotowi!

Wzór oświadczenia dot odbioru pakietu za innego uczestnika:

Oświadczenie dot. odbioru pakietu za uczestnika:

                                                                                                                                               Szczecin,…..........................................

(Imię i nazwisko zawodnika)                                                                                                                                                                                                                                    

 ……………………………………………………..………………..

(PESEL)

 ……………………………………………………..………………..           

(Nr dokumentu tożsamości)

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

(Adres)

 

 

……………………………………………………………………….

(Dystans, numer startowy)

 

 ..........................................................

 

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

 

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana / Panią ………………….…………………………………….……………………., legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze …………………....……………….., PESEL …………………………………………………....…….., do odbioru przysługującego mi pakietu zawodnika, umożliwiającego start w imprezie Triathlon Szczecin 2018

.

Zobowiązuję się do osobistego uczestnictwa w w/w imprezie w charakterze zawodnika i do upoważnienia załączam podpisaną przeze mnie kartę zawodnika* / Nie będę uczestniczył(a) w zawodach i proszę o wydanie pakietu startowego bez chipa*

* niepotrzebne skreślić

 

 ……………………………………………………………………Czytelny podpis upoważniającego