Info

Info o wyścigu

Info
Dystanse
Dystans

28,25km

56,5km

112,99km

Pływanie

475m

950m

1900m

Rower

22,5km

45km

90km

Bieg

5,275m

10,55km

21,099km

Limity czasowe
Dystans

28,25km

56,5km

112,99km

Pływanie

22,5min

45min

90min

Pływanie + rower

1h15min

3,5h

5h

Całość

2h

5h

8h

Upoważnienie do odbioru pakietu za innego uczestnika

Oświadczenie dot. odbioru pakietu za uczestnika:

(Imię i nazwisko zawodnika)
……………………………………………………..………………..

(PESEL)
……………………………………………………..………………..

(Nr dokumentu tożsamości)
…………………………………………………………………………………………………………

(Adres)
……………………………………………………………………….

(Dystans, numer startowy)
………………………………………………….

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana / Panią ………………….…………………………………….……………………., legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze …………………….……………….., PESEL …………………………………………………….…….., do odbioru przysługującego mi pakietu zawodnika, umożliwiającego start w imprezie Triathlon Szczecin 2018

.

Zobowiązuję się do osobistego uczestnictwa w w/w imprezie w charakterze zawodnika / Nie będę uczestniczył(a) w zawodach i proszę o wydanie pakietu startowego bez chipa*

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………
Czytelny podpis upoważniającego